Spokane, Washington
Spokane, Washington: 47.667000, -117.433000